Gondrom VTT B.V.

Linschotenstraat 100
3044 AW  Rotterdam

Tel: 010-4266040
Fax: 010-2469646

E-mail: info@gondromvtt.nl

Impressum
Gondrom VTT B.V. maakt als zelfstandige dochter deel uit van de firma Walter Gondrom Groothandel in techn. rubberartikelen en armaturen GmbH & Co. KG. te Keulen.

Hoofdvestiging:

Walter Gondrom
Groothandel in techn. rubberartikelen en armaturen GmbH & Co. KG

Amtsgericht Köln: HRA 4670
Persoonlijk aansprakelijke directieleden: Gondrom GmbH, Amtsgericht Köln: HRB 11637

Directie: Alexander Gehle, Reinhard Banasch

Dieselstraße 20-22
50859 Köln
Deutschland

Telefoon: +49 (0) 2234 / 94700
Telefax: +49 (0) 2234 / 947050
E-mail: info@gondrom.com

Gegevens Gondrom VTT B.V.:

KvK: 24336019
Linschotenstraat 100
3044 AW  Rotterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0)10 – 4266040
Telefax: +31 (0)10 - 2469646
E-mail: info@gondromvtt.nl


Alle gegevens, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Gondrom VTT B.V. Gebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

Vrijwaringsbepalingen

1. Inhoud van een online-aanbieding
Gondrom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie zijn per definitie uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid verweten kan worden.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is een aansprakelijkheid slechts mogelijk van toepassing in de gevallen waarin de auteur van de inhoud hiervan kennis heeft en het hem daarbij technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de verwijzing geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte c.q. verbonden pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert deze zich hierbij uitdrukkelijk van alle gelinkte c.q. verbonden pagina's die zijn gewijzigd na de oorspronkelijke verwijzing. Deze vaststelling geldt voor alle aan het eigen internetaanbod verbonden set links en verwijzingen alsmede voor vermeldingen van anderen in bijvoorbeeld door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade voortvloeiend uit het gebruik of het niet gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, niet degene die via links naar de betreffende pagina’s verwijst.

3. Auteurs-en merkenrecht
De auteur stelt zich ten doel in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te eerbiedigen, door hem zelf vervaardigde afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en mogelijkerwijze door derden beschermde merknamen en handelsmerken volgen onbeperkt de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding kan op geen enkele wijze tot de conclusie leiden dat handelsmerken niet beschermd zouden zijn door rechten van derden!
Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien binnen het gebodene op internet de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, dan is het invoeren daarvan door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder specificatie van zulke gegevens of onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze vrijwaringsbepalingen
Deze bepalingen dienen als onlosmakelijk onderdeel van de internetpublicatie waarop naar deze is verwezen te beschouwen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met wat rechtens is bepaald, laat dit de overige delen van het document onverlet.